Dentalni asistenti

MODUL
 
01
 
arrow right
MODUL
 
01
 
arrow right
pproz-bodovi dentalni asistenti

Osnovne mjere za pružanje postupaka održavanja života


Naslov predavanja:

Osnovne mjere za pružanje postupka održavanja života

Voditelji: Margita Poturić, mag.med.techn. i Hrvoje Živoder, med.techn.
Datumi održavanja:
  • 24. 09. 2022.
  • 22. 10. 2022.
Kardiopulmonalna reanimacija označava postupak oživljavanja i definirana je kao skup postupaka koji se provode kod pacijenata sa zastojem rada srca i disanja, a s ciljem ponovne uspostave cirkulacije i respiracije.

Tečaj je namijenjen dentalnim asistentima, dentalnim tehničarima koji skrbe o odraslim pacijentima na svojim radilištima, a sa svrhom podizanja znanja, obnavljanjem stečenih znanja i vještina u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima navedenog postupka.

Tečaj traje 5 sati. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Teoretska predavanja sadrže tri teme. Prva tema predavanja glasi "Pravilno izvođenje kardiopulmonalne reanimacije", druga tema "Tehnike osiguranja dišnog puta i ventilacija" i treća tema "Primjena lijekova u KPR-u".

Nakon teoretskih predavanja počinje praktični dio edukacije. Polaznici se podijele u tri grupe  i mijenjaju se kako bi sve grupe prošle sve tri radionice. Radionice su zamišljene tako da mentor svakoj grupi pokaže i objasni pravilno izvođenje postupka te nakon toga svaki od polaznika napravi postupak sam.

Radionice su sljedeće: radionica bls-a, radionica dišnog puta i radionica otvaranja venskog puta.

Završni sat edukacije - pristupa se provjeri usvojenih znanja i manualnih vještina. Provjera teoretskih znanja radi se pomoću kratkog testa od desetak pitanja, a manualnih vještina pomoću check liste.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) u članku 22. propisuje pravo svake osobe na prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je potrebna, što nameće obavezu svakom zdravstvenom djelatniku na poznavanje i pružanja temeljnih postupaka oživljavanja.

 

pproz-europski strukturni i investicijski fondovi
Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda

2024© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip