Prijave sudionika kongresa

Ime i prezime *
Datum rođenja *
OIB *
Spol*
Ženski
Muški
Osobna e-mail adresa *
Adresa *
Naselje *
Županija *
Telefonski broj *

Edukacijski program

Kongres

Pravo sudjelovanja na kongresu isključivo pripada DOKTORIMA DENTALNE MEDICINE koji nisu sudjelovali na radnim tečajevima i prošlogodišnjem kongresu Projekta!

1. PPROZ Kongres - Rovinj, 21. - 22. travnja 2023.

Nazočnost sudionika na kongresu biti će vrednovana sukladno odredbama općeg akta Komore.

Neobavezni osobni podaci

Završeno obrazovanje
Status na tržištu rada
Posebni osobni podaci

Izjave

Izjavljujem da sam upoznat s Projektom i da prihvaćam sva pravila, standarde i normative za sudjelovanje u Projektu.

Izjavljujem da svojevoljno i bez posebno pisanog ili usmenog pristanka dajem suglasnost za prikupljanje i korištenje mojih osobnih podataka za potrebe provođenja Projekta, te snimanja vezana uz EU projekt.

Izjavljujem da se odričem prava na prigovor u vezi provedbe EU projekta.

Ovom se prijavom obvezujem sudjelovati na odabranom kongresu jer svojim izostankom onemogućujem edukaciju drugog zainteresiranog kandidata.

Po slanju ovoga dokumenta na vašu će e-mail adresu stići poruka o zaprimljenoj prijavi. Molimo Vas da sačuvate ovu potvrdu radi vaše osobne evidencije. Niste je zaprimili? Provjerite Spam/ Junk mapu vašeg mail preglednika ili nam se obratite za pomoć na telefonski broj: +385 1 488 67 10 ili pošaljite poruku na e-mail adresu: hkdm@pproz.eu.

PPROZ letak kongres 1m

PPROZ letak kongres 1m

hkdm logotip

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine na 201. sjednici održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi odluku o objavi

Javnog poziva

za podnošenje prijava za sudjelovanje u EU projektu

"Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. - 2022."


I.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se doktori dentalne medicine, članovi Hrvatske komore dentalne medicine da podnesu prijavu za sudjelovanje u Projektu – drugom terminu kongresa, koji će se održati u Rovinju, 21. i 22. travnja 2023. godine.

Uvjeti, kriteriji i način provođenja Projekta propisani su odredbama Pravilnika.

II.

Prijava sudionika obavlja se elektroničkim putem na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu), ispunjavanjem prijave s unosom osnovnih podataka i pripadajućim obveznim izjavama.

Svaki sudionik mora popuniti sve rubrike Prijave i sve tražene izjave jer mu u protivnom neće biti prihvaćena njegova prijava na mrežnoj stranici Projekta.

Po popunjavanju svih obveznih rubrika i potvrdom slanja na polju PRIJAVA – njegova će aplikacija biti registrirana u datumu, satu, minuti i sekundi.

III.

Sudionik će biti uvršten u Listu sudionika po kriteriju „najbržeg prsta“, sukladno datumu, satu, minuti i sekundi njegove prijave na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu).

IV.

Upravno vijeće Komore donosi Listu sudionika u Projektu koja se javno objavljuje na web stranici Komore na web stranici Komore (www.hkdm.hr)  i Projekta (www.pproz.eu).

V.

Upravno vijeće Komore utvrđuje:

 • ožujka 2023. godine u 16:00 sati – početkom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu
 • Zaprimanjem 100. prijave člana Komore – istekom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Komore (www.hkdm.hr)  i Projekta  (www.pproz.eu).

 

KLASA: 030-02/22-05/04

URBROJ: 497-01/1-23-02

Zagreb, 10. ožujka 2023.


 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.

sikora potpis pecat

hkdm logotipNa temelju članka 33. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine – pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 118/21 - u daljnjem tekstu: Komora) i odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“, Kodni broj: UP. 02.2.1.06.0001 (u daljnjem tekstu: Projekt), Upravno vijeće Komore na 130. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine donosi
 

Pravilnik

o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta

I. Opće odredbe

Članak 1.
Odredbama ovog Pravilnika, Komora utvrđuje uvjete, kriterije i način provođenja Projekta.
Sudionicima Projekta smatraju se pripadnici ciljane skupine Projekta - članovi Komore, doktori dentalne medicine, dentalni tehničari i dentalni asistenti s važećom licencom ili dozvolom za rad (u daljnjem tekstu: sudionik).
Odredbama ovog Pravilnika, osigurava se zaštita od svakog oblika diskriminacije sukladno primjenjivim nacionalnim i EU propisima.
Komora će tijekom provedbe i trajnosti Projekta osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti te načela zaštite i unapređenja okoliša.
Članak 2.
Projekt se provodi u Zagrebu, a pravo sudjelovanja imaju sudionici iz cijele Republike Hrvatske.
Članak 3.
Komora je odgovorna za provođenje Projekta Posredničkim tijelima razine 1 – Ministarstvu zdravstva i razine 2 – Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

II. Obavijesti

Članak 4.
Komora će u glasilima Komore – Vjesniku dentalne medicine, Dental designu i Dentalnom asistentu te web stranici Komore i Projekta, redovito objavljivati sve obavijesti vezane uz najavu, javni poziv i provođenje Projekta.
Komora će objaviti na web stranici Komore i Projekta sve obavijesti vezane uz edukaciju putem teoretskih i radnih tečajeva, popis predavača, teme predavanja, curriculume itd., kako bi svaki zainteresirani sudionik imao uvid u cjelokupan plan i program projekta.

III. Javni poziv

Članak 5.
Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu, Komora će objaviti na web stranici Projekta.
Upravno vijeće Komore odrediti će vrijeme početka i isteka roka za podnošenje prijava iz stavka 1. ovoga članka.
Ukoliko se tijekom trajanja Javnog poziva neće prijaviti dovoljan broj sudionika, trajanje Javnog poziva produžiti će se još 15 dana.

IV. Prijava sudionika

Članak 6.
Prijava sudionika obavlja se elektroničkim putem, ispunjavanjem prijave s unosom osnovnih podataka i pripadajućim obveznim izjavama.
Sve osobne podatke koje Komora prikuplja od sudionika, koristiti će se za potrebe provođenja Projekta.
Članak 7.
Svaki sudionik obvezan je u prijavi dati najmanje niže navedene podatke:
- Ime i prezime
- Adresu
- Broj mobilnog telefona
- E-mail adresu
- Dob
- Spol
- Parametar osobnog indentifikatora osobe
- Status na tržištu rada
- Naziv ustanove ili organizacije
- Razinu obrazovanja.
Članak 8.
Po potrebi, Komora može zatražiti i druge podatke vezane uz provođenje Projekta (npr. ovisno o epidemiološkim uvjetima Covid potvrdu, negativan test na Covid i sl).
Članak 9.
Uz prijavu sudionik obvezno mora popuniti:
 • Izjavu da je upoznat s Projektom i da prihvaća sva pravila, standarde i normative za sudjelovanje u Projektu,
 • Izjavu da svojevoljno i bez posebnog pisanog ili usmenog pristanka daje suglasnost na prikupljanje i korištenje njegovih osobnih podataka za potrebe provođenja Projekta,
 • Izjavu da se mogu javno objaviti njegovi podaci kao sudionika Projekta,
 • Izjavu da će sudjelovati u cjelokupnom trajanju svih modula radnog tečaja,
 • Izjavu da se odriče prava na podnošenje bilo kakvog prigovora.
Članak 10.
Sudionik mora popuniti sve rubrike Prijave, u protivnom neće biti prihvaćena njegova prijava na platformu Komore namijenjene za tu svrhu.
Nakon što sudionik popuni sve rubrike Prijave i klikne u rubrici PRIJAVA – njegova prijava će biti registrirana u datumu, satu, minuti i sekundi.
Članak 11.
Sudionik će biti uvršten u Listu sudionika po kriteriju „najbržeg prsta“, sukladno datumu, satu, minuti i sekundi njegove prijave na platformu Komore.
Članak 12.
Svaki sudionik se evidentira samo jednom, i to pri prvom ulasku u projektnu aktivnost, neovisno o broju aktivnosti u kojima je sudjelovao u okviru Projekta.

V. Kriterij odabira i lista sudionika

Članak 13.
Upravno vijeće Komore donosi dvije Liste sudionika u Projektu - prema vremenu zaprimljene prijave sudionika na platformi Komore i to:
 • Listu sudionika za radne tečajeve
 • Listu sudionika za kongrese.
Obje Liste sudionika javno se objavljuju na web stranici Komore i Projekta.
Odluka Upravnog vijeća Komore kojom se utvrđuju Liste sudionika je konačna, bez prava prigovora,

 

1/ LISTA SUDIONIKA RADNIH TEČAJEVA
Članak 14.
Lista sudionici za radne tečajeve odnosi se na ukupno 27 radnih tečajeva s 264 sudionika:
 • 168 sudionika - doktora dentalne medicine (3 modula)
 • 48 sudionika – dentalnih tehničara (2 modula)
 • 48 sudionika – dentalnih asistenata (1 modul).
Članak 15.
Sudionik, doktor dentalne medicine obvezan je sudjelovati u sva tri modula radnih tečajeva.
Sudionik, dentalni tehničar obvezan je sudjelovati u obadva modula radnih tečajeva.
Sudionik, dentalni asistent obvezan je sudjelovati u jednom modulu radnog tečaja.
Članak 16.
Svaki izabrani sudionik obvezan je nazočiti radnom tečaju u svim zadanim modulima.
Izuzetno, u slučaju opravdanih razloga (bolest, smrt itd.), umjesto sudionika s liste, radnom tečaju će nazočiti sudionik koji je prvi po redu iza konačno utvrđenog broja izabranih sudionika.
 
2/ LISTA SUDIONIKA NA KONGRESIMA
Članak 17.
Lista sudionika za kongrese odnosi se na 2 kongresa s ukupno 236 sudionika, s time da jedan sudionik nazoči jednom kongresu.
Članak 18.
Svaki izabrani sudionik obvezan je nazočiti jednom kongresu.
Izuzetno, u slučaju opravdanih razloga (bolest, smrt itd.), umjesto sudionika s liste, kongresu će nazočiti sudionik koji je prvi po redu iza konačno utvrđenog broja izabranih sudionika.

 VI. Vrednovanje edukacije

Članak 19.
Nazočnost sudionika na radnom tečaja i kongresu biti će vrednovana sukladno odredbama općeg akta Komore.

VII. Troškovi

Članak 20.
Svaki sudionik Projekta će sukladno odredbama Ugovora o provođenju Projekta biti oslobođen od plaćanja naknade za edukaciju („kotizacije“), ali snosi svoje ostale troškove (trošak putovanja i smještaja).

VIII. Potpisna lista

Članak 21.
U svrhu osiguranja dokaza o ispunjenju pokazatelja SO 203, Komora treba osigurati dokaz o sudjelovanju na programima izobrazbe/radionicama za pripadnike ciljane skupine (sudionike).
Svaki sudionik pristaje na snimke provođenja Projekta, iz kojih će biti vidljivo da je sudjelovao u Projektu.
Svaki sudionik obvezan je popuniti i potpisati se u Potpisnu listu nazočnosti na edukaciji.

IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore, a biti će objavljen u glasilima Komore.
KLASA: 011-02/21-01/08
URBROJ: 497-01/01-21-01
Zagreb, 4. ožujak 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
sikora potpis pecat

Ovim potvrđujem da je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Komore dana 7. ožujka 2022. godine.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
sikora potpis pecat
 

2023© PPROZ | Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020-2022

pproz logotip